List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
Consentiment alumnes Site policy Tots els usuaris

Resum

Consentiment Alumnes

Text complet de les condicions d'ús

CONSENTIMENT EXPRÉS CLIENTS
Per tal de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.I.P.D.), S'INFORMA :
- Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vostè, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable de la qual i únic destinatari és Antoni Solé Figueras
- Només seran sol·licitades aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, tals com a representants legals, tutors, o persones a càrrec designades pels mateixos.
- Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals és imprescindible per a la correcta prestació del servei.
- Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
- Les dades que seran inclosos en el Tractament denominat Clients d’Antoni Solé Figueras, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte..., totes les gestions relacionades amb els clients i manifest el meu consentiment. També se m'ha informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a Antoni Solé Figueras amb NIF 39898888Y amb domicili al carrer Serra de Bestracà, 13, CP 17004 de Girona.
- Comunicació via Whatsapp: Que existeix la possibilitat de realitzar comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània com Whatsapp amb la finalitat d'agilitar la gestió dels serveis contractats, per a això se sol·licita el seu consentiment exprés.